What kinds of people were working in the castle?

A castle could have different functions. In most cases, it was the building from which the neighbouring terrotory was controlled. This could be a town, an important road or a larger area. Often soldiers were encamped, a garrison. Besides that, taxes from the area were collected here. These were payed in nature, not in cash. This could be corn. The boss of a castle could be the supervisor who collected taxes in the name of a higher boss (who could run several castles), kept the area under control and protected it from attacks from others. In Eindhoven for example, there were many fights against the men from Gelre, from Northern LImburg. In the 16th century, there were also many attacks from the Spaniards.
The castle was also used as court of justice: the judges themselves were settled in Den Bosch and sometimes passed by to finish the businesses which had accumulated over a month.
A castle was actually a kind of company. Often, there was a chappel or small church. Instead of the supervisor, it could well be, part of the noble family would actually live in the castle, children would for example grow up here. There were many people necessary to take care of the food, to keep everything clean et cetera.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Wat voor mensen werkten er allemaal in het kasteel?

Een kasteel kon verschillende functies hebben. Het was meestal het gebouw vanwaaruit de omgeving gecontroleerd werd. Dat kon een stad zijn, een belangrijke weg, of een veel groter gebied. Er waren vaak soldaten gelegerd, een garnizoen. Daarnaast werden er de belastingen uit de omgeving verzameld. Deze werden in natura betaald, niet in geld. Het kon dan gaan om bijvoorbeeld graan. De baas van het kasteel kon de rentmeester zijn, degene die namens de hogere baas (die meerdere kastelen kon hebben) de belastingen inde en het gebied onder controle hield en beschermde tegen aanvallen van anderen. In Eindhoven bijvoorbeeld moest er vaak gevochten worden tegen de mannen van Gelre, uit Noord-Limburg. Ook waren er in de 16e eeuw veel oorlogen tegen Spaanse troepen.
Ook werd het kasteel gebruikt om recht te spreken: de rechters zelf waren bijvoorbeeld gevestigd in Den Bosch, en kwamen af en toe langs om de zaken af te handelen die in de loop van een maand verzameld waren.
Een kasteel was eigenlijk een soort bedrijf. Er was vaak ook een kapel of klein kerkje. In plaats van de rentmeester kon het ook zo zijn dat een deel van de adellijke familie ook daadwerkelijk in het kasteel woonden, kinderen groeiden er op bijvoorbeeld. Er waren ook veel mensen nodig om te zorgen voor het eten, om alles schoon te houden en dergelijke.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)