How did they actually communicate with one another?

This question goes for prehsitory and the Middle Ages as well.
From the emergence of modern man (the homo sapiens sapiens, following the homo sapiens neanderthalensis) we are sure people used spoken language. Probably, the Neaderthal also used something similar, probably more simple than what we know today. By the way, most Neanderthals, if you would put them in a modern suit and plant them in a city, would not even draw attention, that little difference there is between them and us.
So, language is already known by people for a long time. However, one travelled less then nowadays and the distances covered were shorter too. This means, dialects were much more developed, one could easilly hear if someone else was from your own village or not. But then again, the differences were not that large, that a merchant from, say, Northern Holland, could not make himself understandable in for example Denmark. During the Middle Ages, one often used a ‚in between language‘ or lingua franca. For clergymen and nobility, this often was Latin.
The ordinary folks – Iron Age or Middle Ages – will rarely have had to deal with strangers which language they could not understand.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Hoe comuniceerden ze nu met elkaar?

Deze vraag geldt zowel voor de prehistorie als de middeleeuwen.
Vanaf het ontstaan van de moderne mens (de homo sapiens sapiens, opvolger van de home sapiens neanderthalensis) weten we zeker dat mensen over gesproken taal beschikten. waarschijnlijk gebruikten de Neanderthalers ook al iets derglijks, eventueel simpeler dan wat we nu kennen. De meeste Neaderthalers zouden trouwens, als je ze in moderne kleren zou steken en nin een grote stad zou laten rondlopen, tegenwoordig niet eens opvallen, zo klein zijn de verschillen met ons.
Taal kent de mens dus al lang. Allen men reisde veel minder dan tegenwoordig, en de afstanden waren ook korter. Dat betekent dat dialecten veel meer ontwikkeld waren, je hoorde makkelijk of iemand uit je eigen dorp kwam of niet. Toch waren de verschillen nu weer niet zo groot dat een handelaar uit Noord-Holland zich niet verstaanbaar kon maken in Denemarken bijvoorbeeld. In de middeleeuwen gebruikte men ook vaak een „tussentaal“ een „lingua franca“. Voor geestelijken en adel was dat vaak het Latijn.
Maar het gewone volk – ijzertijd of middeleeuwen – zal zelden met vreemden te maken hebben gehad die de taal niet spraken.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)