In the Late Middle Ages in the Netherlands, were houses only for sale or could one as well rent a house?

There are limited numbers or other facts from before 1900. What is clear is that renting or tenancy of land and house found its origin in the Middle Ages, or even before that. The population was by far oriented on the agrarian way of life en the property or use of land was therefore one of the most important sources of income. Poor farmers leased land of a landowner and built a house on it by themselves. Permits et cetera were unnecessary, except tht the landowner wanted to collect a compensation (money or a part of the harvest of the land). By this means, a house was already for rent back then, although we do not know any renat contracts. To construct a house by oneselves, which remained in the family, was more common. Commercial renting of houses probably first started later.

This question was answered by:
Hans W. André de la Porte, Vereniging Eigen Huis, Prehistorisch Dorp (NL)

Waren huizen in de Late Middeleeuwen in Nederland alleen te koop of kon men ook huren?

Er zijn weinig getallen of ander feitenmateriaal van voor 1900. Vaststaat wel dat huur of pacht van grond en huis zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen, of nog daarvoor. De bevolking was voor het overgrote deel agrarisch georienteerd en het bezit of gebruik van grond was dan ook de belangrijkste bron van inkomsten. Arme boeren pachtten de grond van een landeigenaar en bouwden daar zelf een huis op. Vergunningen en dergelijke had je daar niet nodig, behalve van de landeigenaar die daarvoor een vergoeding (geld of een deel van de opbrengst van het land) wilde ontvangen. In die zin waren huizen toen ook al te huur, hoewel huurcontracten ons onbekend zijn. Zelf bouwen van je eigen huis, dat dan in de familie bleef, was meer gebruikelijk. Commerciele verhuur van woningen is waarschijnlijk later ontstaan.

Deze vraag is beantwoord door:
Hans W. André de la Porte, Vereniging Eigen Huis, Prehistorisch Dorp (NL)