What does „Únětice culture” mean?

The Únětice culture (in German Aunjetitzer Kultur) is a dominant archaeological culture of the Early Bronze Age (2,200–1,500 BC) of Central Europe. It is the only prehistoric culture originating in Bohemia and fundamentally affected over several centuries the development of Central Europe. Its influence reached as far as Scandinavia, the British Isles, South and East-South Europe. The culture developed at the end of the Aeneolithic within the environment of cultures with corded ware and bell beakers. Cultural influences from the Carpathian basin (Nagyrev culture) also played a fundamental role in its development, it is possible to see this especially in the shape of the ceramic vessels (especially jugs and cups). Central Bohemia in the Early Bronze Age became an important European centre for the manufacture and distribution of bronze artefacts. Raw copper came from Austrian (Alpine) sources but the origin of the tin has not yet been solved satisfactorily (maybe it was from Krušné hory).
The Únětice culture represents a transitional period between earlier cultural tradition and the upcoming Bronze Age. A typical feature are flexed burials, which were used from the Middle Palaeolithic. The new culture manifested itself in, for example, the regular organisation of cemeteries in rows. With some exaggeration it is possible to say that the Únětice culture is a remnant of a powerful and prosperous central European civilisation with its centre in Bohemia.
The Únětice culture is named after the village of Únětice on the northern edge of Prague where at the end of the 1870’s local doctor, amateur archaeologist and important Czech patriot Čeněk Rýzner (1845–1923) excavated fifty graves from the Early Bronze Age. From 1994 in Únětice a Society for the Restoration of the Únětice Culture continues the traditions of the prehistoric culture. In 1998 the Society organised XIV International Symposium on Late Neolithic and Bronze Age in Czechia and Slovakia. The Únětice amateur theatre society DIVOCH produced a play about the discoverer of the Únětice cemetery (premiered in 2000). In 2003 the Society published a monograph on Únětice and Únětice culture.

Read more:
Bartelheim, M. 1998: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur. Dr. Rudolf Babely GmbH, Bonn.
Matoušek, V./Dvořák, V./Vytiska, V./Pohribný, J./Fuksa, P. 2003: Únětická kultura. Únětice.

This question was answered by:
Václav Matoušek, Faculty of Humanities, Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)

Vysvětlete pojem únětická kultura?

Únětická kultura (německy Aunjetitzer Kultur) je dominantním archeologickým fenomén starší doby bronzové ve střední Evropě (2.200–1.500 př. n. l.). Je jedinou pravěkou kulturou, která vznikla v Čechách a ovlivnila zásadním způsobem na několik století vývoj celé střední Evropy a její vliv zasahoval až do Skandinávie, na Britské ostrovy a do jižní a jihovýchodní Evropy. Kultura vznikala na závěru eneolitu v prostředí doznívajících kultur se šňůrovou keramikou a zvoncovými poháry. Podstatný podíl na její formování měly i kulturní impulsy z Karpatské kotliny (nagyrévská kultura), které pozorujeme především na tvarech keramických nádob (zvláště džbánů a hrnků). Střední Čechy se ve starší době bronzové staly nejvýznamnějším středoevropským centrem výroby a distribuce bronzových předmětů. Surová měď pocházela z rakouských (resp. alpských) zdrojů, původ cínu dosud není uspokojivě vyřešen (snad pocházel z Krušných hor).
Únětická kultura představuje přechodné období mezi starší kulturní tradicí a civilizací vznikající doby bronzové. Typickým projevem starší tradice je pohřbívání ve skrčené poloze, které se tradovalo již od středního paleolitu. Projevem nového pojetí světa je např. pravidelné, řadové uspořádání pohřebišť. S jistou nadsázkou lze vyslovit hypotézu, že únětická kultura je archeologickým pozůstatkem mocné a prosperující středoevropské říše s centrem Čech, která
Únětická kultura je nazvána podle obce Únětice v severním sousedství Prahy, kde na konci 70. let 19. století prozkoumal místní lékař, amatérský archeolog a významný český vlastenec Čeněk Rýzner (1845–1923) pět desítek hrobů ze starší doby bronzové. Od r. 1994 navazuje v Úněticích na tradici pravěké únětické kultury Spolek pro obnovu únětické kultury. V r. 1998 uspořádal spolek XIV. Mezinárodní symposium o pozdním neolitu a době bronzové v českých zemích a na Slovensku. Únětický ochotnický divadelní spolek DIVOCH nastudoval o objeviteli únětického pohřebiště divadelní hru (premiéra v r. 2000). V r. 2003 vydal spolek o Úněticích a únětické kultuře monografii.

Literatura: Bartelheim, M. 1998: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur. Dr. Rudolf Babely GmbH, Bonn.
Matoušek, V./Dvořák, V./Vytiska, V./Pohribný, J./Fuksa, P. 2003: Únětická kultura. Únětice.

Otázku zodpověděl:
Václav Matoušek, Faculty of Humanities, Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)