Are there in the Czech Republic any excavations of modern battlefields?

Yes, from the Thirty Years’ War. In 1989–90 and 1999–2004 a research excavation of a battlefield at Třebel in Western Bohemia took place. Below the castle of Třebel at the end of August, beginning of September 1647 the Swedish army led by general Wrangel clashed with the Imperial army led by general Melander. The battlefield was spread between the towns Planá u Mariánských Lázní and Černošín over approximately 500 km². Both armies faced each other for three weeks divided by the deep valley of the Kosí stream. The biggest clash took place on the 22nd of August 1647 without a decisive result.
The basic guidelines for the archaeological excavations were vedute – copperplate engravings of the battlefield published in the sixth volume of the work Theatrum Europaeum, 1652. On the basis of these depictions 7 remains of field fortifications by both armies were found, six of which were partially excavated. A square redoubt of the Imperial army 15 by 15 m in size, was studied in detail. On the basis of the excavations of the redoubt a full scale replica of the fortification was built experimentally in 2002–2004. Much of the research was also aimed at the documentation of the deserted agricultural areas. This information was used to reconstruct the probable look of the battlefield at the time of the battle. In 2005 research excavations started at the battlefield at Jankov, where on the 6th of March 1645 Swedish and Imperial armies clashed. The starting point were again three vedute – copperplate engraving published in the 5th volume of Theatrum Europaeum (1647). The battlefields lies in the area of the villages Jankov – Ratměřice in Central Bohemia, south of Prague. Attention was aimed especially at the documentation of deserted agricultural areas which indicates their original spread.
The Seven Years‘ War. In the first half of the 1980’s archaeological excavation of a battlefield from the 8th to 9th of May 1759 was carried out in Nebesa near Aš. Remains of a massive rampart fortification, which covered the retreat of the Austrian army from Cheb in front of the Prussian army, lies on the edge of the modern woodland. About two thirds of the inner space of the fortification were uncovered during the excavation. Here were found hearths, many shards of ceramic vessels and several small metal fragments.

Read more:
Matoušek, V. in print: Building a Model of a Field Fortification of the Thirty Years’ War near Olbramov (Czech Republic), Journal of Battlefield Archaeology, Glasgow.
Matoušek, V./Hájek, J./Kubů, F./Meduna, P. 1990: A komplex investigation of a field fortification of the seven year´s war (1756–1763) at the site of Nebesa by Aš (Ash), Studies in postmediaeval archeology 1, Prague, 29–61.

This question was answered by:
Václav Matoušek, Faculty of Humanities, Charles University Prague (CZ)

Provádějí se na území České republiky archeologické výzkumy novověkých bojišť?

Třicetiletá válka. V letech 1989–90 a 1999–2004 proběhl systematický archeologický výzkum bojiště u Třebele v západních Čechách. Pod hradem Třebelí se na přelomu srpna a září 1647 střetla švédská armáda vedená generálem Wrangelem s císařskou armádou vedenou generálem Melanderem. Bojiště se rozkládalo mezi městy Planá u Mariánských Lázní a Černošín na ploše zhruba 50 km². Obě vojska stála proti sobě tři týdny, rozdělena hlubokým údolím Kosího potoka. Největší střetnutí se odehrálo 22. srpna 1647, aniž by přineslo rozhodující výsledek.
Základním vodítkem k archeologickému výzkumu byly veduty – mědirytiny bojiště publikované v 6. svazku díla Theatrum Europaeum z r. 1652. Na základě mědirytin se podařilo nalézt celkem 7 reliktů polních opevnění obou armád, z nichž 6 bylo podrobeno archeologickému výzkumu. Nejpodrobněji byla prozkoumána čtvercová reduta císařské armády o velikosti 15x15m. Na základě poznatků zjištěných výzkumem reduty byla na bojišti v letech 2002–2004 experimentálně postavena replika opevnění ve skutečné velikosti. Podstatná část výzkumu byla rovněž zaměřena na dokumentaci reliktů zaniklých zemědělských areálů. Tyto informace sloužily k pravděpodobné rekonstrukci krajiny bojiště v době bitvy.
V r. 2005 byl zahájen systematický výzkum bojiště u Jankova, kde se 6. března 1645 střetla švédská a císařská armáda. Základním východiskem ke studiu bojiště je opět série tří vedut – mědirytin publikovaných v 5. svazku Theatra Europaea (1647). Bojiště se nachází v prostoru obcí Jankov – Ratměřice ve středních Čechách, jižně od Prahy. Na bojišti o rozloze přibližně 20km byla dosud věnována především pozornost dokumentaci zaniklých zemědělských areálů, které indikují původní rozsah zemědělských areálů.
Sedmiletá válka. V 1. polovině 80. let 20. století se uskutečnil archeologický výzkum bojiště z 8.–9. května 1759 v Nebesích u Aše. Na okraji současného lesa se nacházejí relikty mohutného valového opevnění, které krylo ústup rakouské armády do Chebu před postupujícími pruskými jednotkami. Při archeologickém výzkumu byly systematicky prozkoumány zhruba dvě třetiny vnitřní plochy opevnění. Byla nalezena ohniště, množství zlomků keramických nádob a několik drobných kovových zlomků.

Literatura:
Matoušek, V. in print: Building a Model of a Field Fortification of the Thirty Years’ War near Olbramov (Czech Republic), Journal of Battlefield Archaeology, Glasgow.
Matoušek, V./Hájek, J./Kubů, F./Meduna, P. 1990: A komplex investigation of a field fortification of the seven year´s war (1756–1763) at the site of Nebesa by Aš (Ash), Studies in postmediaeval archeology 1, Prague, 29–61.

Otázku zodpověděl:
Václav Matoušek, Faculty of Humanities, Charles University Prague (CZ)