Autor: Rob Koetsier
Quelle & Copyright: Archeon

How many children did people get in prehistory?

We do not know exactly how large prehistoric families were because archaeological finds cannot tell us much about this. Research to present tday hunters / gatherers reveal, the generally speaking, have small families. Many plans of farms of the new Stone Age, Bronze Age and iron Age are known. Based on therir surface, the number of people living in them can be estimated. Depending on the exact size, the estimations vary between 8–20 persons per farm. In a prehistoric farm, presumably not only parents and their children were housed, but as well grantparents and possibly other family members (so called ‚larger families‘).

This question was answered by:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)

Hoeveel kinderen kreeg men in de prehistorie?

We weten niet precies hoe groot prehistorische gezinnen waren, omdat bodemvondsten ons hierover weinig kunnen vertellen. Uit onderzoek naar hedendaagse jagers en verzamelaars is wel bekend dat zij doorgaans kleine gezinnen hebben. Uit de Nieuwe Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd zijn veel boerderijplattegronden bekend. Op basis van de oppervlakte van de boerderijen kan het aantal bewoners worden geschat. Afhankelijk van de precieze afmetingen varieert deze schatting van 8–20 personen per boerderij. In een prehistorische boerderij woonden echter vermoedelijk niet alleen ouders en kinderen (gezinnen), maar ook grootouders en eventueel andere familieleden (grootgezinnen).

Deze vraag is beantwoord door:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)