How long did it take the Vikings to build a house like the Borg Museums’ longhouse?

It depends on what resources and materials were available. A possible estimate is one to two years (the reconstruction took one year to build), but we must also consider that the house seems to have been continually added to and maintained.

This question was answered by:
Wenche Brun, Lofotr Viking Museum (NO)

Hvor lang tid brukte vikingene på å bygge et hus som langhuset på Borg Vikingmuseum?

Det avhenger av ressurser og tilgjengelig materiale. Vi kan kanskje tenke oss at det tok ett til to år å bygge et hus som dette (det tok ett år å bygge rekonstruksjonen) men samtidig må vi huske at huset nok har vært under kontinuerlig bygging (vedlikehold og ombygging).

Spørsmålet ble besvart av:
Wenche Brun, Lofotr Viking Museum (NO)