Which materials did people use in the Middle Ages to construct a house?

Most people built their houses in the Middle Ages just like in prehistory: a wooden frame, walls of plaited branches covered with clay and a straw thatched roof. Only later in the Middle Ages, only the rich could afford using stone or bricks. In some cases, the first metre of a house was built from bricks, sometimes a roof was covered with tiles. The very very rich people had a stone castle or a stone church.
There were steps in between: roofs covered with slates or wooden shingles. Glass windows as we know them were non existend in those days. In some cases, one had small windows, composed of all small pieces of glass, small windowpanes. This was not just expensive in itself: there were extra taxes for the number of windows (and chimneys) one had.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Welke materialen gebruikten de mensen in de middeleeuwen om een huis te bouwen?

De meeste mensen bouwden huizen in de middeleeuwen zoals ook al in de prehistorie: een houten frame, wanden van gevlochten takken met leem (klei) ertegenaan en een dak van stro. Alleen de rijken konden het zich (later in de middeleeuwen) veroorloven om een beetje met steen te werken. Soms werd de eerste meter van een huis dan van baksteen gemetseld, soms een dak met dakpannen. De allerrijksten hadden een stenen kasteel of een stenen kerk.
Tussenvormen zijn bijvoorbeeld daken bedekt met leisteen, of met houten dakpannen. Glazen ramen zoals wij die kennen waren er eigenlijk niet. In sommige gevallen had je vrij kleine ramen, samengesteld van allemaal kleine stukjes glas, „ruitjes“. Dit was niet alleen duur: er werd ook belasting geheven op de hoeveelheid ramen (en schoorstenen) die je had.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)