Where were the inhabitants of the lake fortress buried?

The inhabitants of the lake fortress were buried in the flat cemetery on a hill on the north-eastern shore of Lake Āraiši near the Liepiņas farm. As part of the archaeological research on the Āraiši area, 168 female, male and children’s graves were uncovered in this pre-Christian cemetery (1971–1973). It was established that the cemetery had been in use in the 9th to late 12th century. The opposed orientation of the bodies (women with heads to the west, men with heads to the east) and the artefacts and weapons provided for the dead indicate that these people belonged to the largest ancient Latvian tribe – the Latgallians. The cemetery ceased to be used in the early 13th century, with the advent of Christianity.

Read more:
Jānis Apals, Zigrīda Apala. Āraišu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1973. gadā. In: Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1974. p. 2.–6.

This question was answered by:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)

Kur apbedīti ezerpils iedzīvotāji?

Ezerpils iedzīvotāji apbedīti līdzenajā kapulaukā Āraišu ezera ziemeļaustrumu krasta pakalnā pie Liepiņu mājām. Turpinot Āraišu mikrorajona arheoloģisko izpēti, šajā kapulaukā (1971–1973) atsedza 168 sieviešu, vīriešu un bērnu apbedījumus. Noskaidroja, ka kapulauks bijis izmantots laikā no 9.-12.gs. beigām. Apbedījumu pretējā orientācija (sievietes guldītas kapā ar galvu uz rietumiem, vīrieši -uz austrumiem), mirušajiem līdzi dotās senlietas un ieroči rāda, ka tie piederējuši lielākajai senlatviešu ciltij – latgaļiem. Kapulauku beidza izmantot 13.gs. sākumā sakarā ar kristietības pieņemšanu.

Plašāk:
Jānis Apals, Zigrīda Apala. Āraišu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1973. gadā. In: Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1974. p. 2.–6.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)